LOGIN   |    JOIN   |    CART   |    ORDER   |    MYPAGE    
언발란스 체인 귀걸이
PRICE : 12,000
POINT :120
제품상태 :
COLOR :

   언발란스 체인 귀걸이

양쪽 다른 디자인과 길이로 유니크한 느낌을 주는

드롭형 언발란스 체인 귀걸이 소개해 드려요.

고급스럽고 여성스러운 느낌에다 양쪽 디자인이 

다르니 독특하고 세련되 보이기 까지 한데요~

 요즘 워낙 언발란스 귀걸이가 유행이라 

추천해 드리고 싶은 아이에요~ :)

이번 연말룩은 언발 체인 귀걸이로 

감각적이며 스타일리쉬한 연출을 해보세요!

COMPANY INFO

COMPANY NAME 클라시카

TEL 051)995.6536 | FAX +82-51-995-6536
E-MALE tkvk1326@naver.com
부산시 부산진구 전포동 삼정코아 2F 클라시카 부산진구 동천로 134 2F 클라시카

OWNER 배재환   [사업자정보확인]
BUSINESS LICENSE 106-58-00046
MAIL-ORDER LICENSE 제2015-부산부산진-0460호
PERSONAL INFO MANAGER 배재환

Copyright ⓒ 2015 www.theclasica.com All right reserved                       CUSTOMER


                       051.995.6536
                       OPEN 11:00 ~ 17:00
                       LUNCH 12:00 ~ 01:00
                       CLOSED SAT SUN HOLIDAY

                       ---------- 반품주소 ----------

                       부산시 부산진구 전포동 동천로
                       134 삼정코아 2F 클라시카                             ACCOUNT


                             예금주 클라시카

                             국민 957501-01-443916
                             신한 110-333-803779
                            
                            

                          
                         클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.   클릭하시면 이니시스 결제시스템의 유효성을 확인하실 수 있습니다.                                ABOUT US